Kwaliteitsborging en Toezicht

De wijze van kwaliteitsborging binnen bouwkundige en civiele projecten verandert. In zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase krijgt het kwalitatieve aspect steeds meer aandacht. Kwaliteitsborging is geen onderdeel meer van het totaalpakket, maar is een taak op zich.

Onze kwaliteitskeurders en toezichthouders leveren de volgende diensten:

Eerste-, tweede- derdelijnskeuringen

Een tweedelijnskeuring is een extra kwaliteitscontrole. Hierbij kijkt een externe partij of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die worden benoemd in het programma van eisen. De tweedelijnskeurder heeft de taak om het gerealiseerde werk van de onderaannemer te controleren op kwaliteit en details. Daarnaast controleert de tweedelijnskeurder de eerstelijnskeuringen van de onderaannemer.

Opleverkeuring

Tijdens de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden dient er een opleverkeuring uitgevoerd te worden. Het resultaat van deze keuring is een opleverrapport waarin de bevindingen, met toelichting en foto’s, zijn verwerkt. Aan de hand van dit opleverrapport kunnen de openstaande punten afgehandeld worden.

Bouwtoezicht

Een toezichthouder controleert tijdens het uitvoerende deel van het bouwproces of uw project loopt volgens het programma van eisen, bestek en/of de technische omschrijving. De bevindingen van de toezichthouder worden gerapporteerd en gedeeld met de opdrachtgever. Op deze manier kan er tijdig ingegrepen worden en worden faalkosten voorkomen.

Kwaliteitsborging en Toezicht

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Ook de ophanden zijnde Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) volgen wij al jaren op de voet. Vooruitlopende op de inwerkingtreding van de wet, kan bouAd de kwaliteitsborging in de voorbereidingsfase van uw project organiseren, zodat de kwaliteit in de uitvoeringsfase kan worden geborgd.

Kwaliteitsborging tijdens de voorbereidingsfase: Door de geïntegreerde contractvormen veranderen de verantwoordelijkheden en zien we dat er steeds meer specialisme ontstaat. De aannemer dient aan te tonen dat het object voldoet aan de, door de opdrachtgever geformuleerde, eisen in het contract. In de bouwvoorbereidingsfase stelt bouAd het kwaliteitsplan en de bijbehorende keuringsplannen, verificatieplannen en het risicodossier op. Tevens zorgen wij ervoor dat de kwaliteitsborging bij de inkoop richting de onderaannemers en leveranciers niet vergeten wordt. In deze fase schrijven de onderaannemers en leveranciers middels de werkplannen hoe zij in de uitvoeringsfase de kwaliteit van hun eigen werk aantonen. Gedurende de bouwvoorbereiding wordt ook de opnamesofware gekozen en ingericht. bouAd heeft ervaring met alle gangbare programma’s.

Kwaliteitsborging tijdens de uitvoeringsfase: Zodra de bouw gestart is wordt de kwaliteit, conform het opgestelde kwaliteitsplan, voor een groot gedeelte door de aannemer zelf geborgd. In deze fase is een groot en belangrijk deel van de kwaliteitsborging belegd bij de onderaannemers en leveranciers, zij tonen de kwaliteit aan middels de eerstelijnskeuringen. bouAd keurt vervolgens, namens de aannemer, als onafhankelijke externe partij de kwaliteit middels systeem-, product- en de proceskwaliteitskeuringen, zogenoemde tweede- en derdelijnskeuringen, inclusief opleverinspecties.

Meer info nodig over Kwaliteitsborging en Toezicht?

, stuur een mail of kom langs

Of laat een bericht achter